Blog

Oktober Favoritter Og Nye (På)Hit Til November

31. oktober 2016 MissK 0Comment

Masser af oktober favoritter på bloggen

Oktober favoritter. Oktober er for mig den måned, hvor farverne i naturen virkelig får mig til at nyde vores smukke natur og det at bo i det nordlige Europa. Alt står i de smukkeste gyldne farver. Skov og have er et kæmpe kammer af dekorationspynt til hjemmet. Huden begynder at stramme lidt grundet vind og vejr og jeg tager også gerne en lille getaway for at lade op til vinterens kommen. Mine Oktober favoritter har stået på personlig udvikling, hjemmelavede peeling masker, noget nyt vinterkluns til hele familien og sidst men ikke mindst er Projekt 60ér Parcel – Ombygning til vores drømmehus sat i søen.

Oktober Favoritter med love2live af Kristina Sindberg

6 Ting Jeg har lavet I Oktober:

 • Rusket op i mig selv med nye tiltag indenfor personlig udvikling
 • Et par DIY peeling masker til læberne
 • En getaway med Dreamteamet til Outlet i Tyskland
 • Ryddet loftet og 2 værelser
 • Sat Projekt 60ér Parcel – Ombygning til nyt drømmehus i søen
 • Translate fundet og sat ind på love2live.dk
Oktober favoritter med love2live
Translate fundet så love2live nu kan læses på uendeligt mange sprog, det er blot at scrolle ned og vælge. Pic Your Language on love2live.dk

Personlig udvikling og nogle nye tiltag mod stress

Jeg har oplevet at det er udfordrende at holde dampen oppe omkring de ting som i mit liv driller og som jeg målrettet gør en ellers kæmpe indsats for at løfte opgaven omkring, således jeg endelig kan tage mit “lys hjem” omkring dette. Jeg vil så gerne kunne sige:

Jeg kan håndtere at mennesker om mig er egoister

Guldsmed Johan Veje hos love2live og oktober favoritter
Tik Tak tiden går… Jeg er nu på rette spor igen i forhold til at tage mit lys hjem.

Det er en stor mundfuld for mig. Jeg hader af et ærligt og kærligt hjerte egoister, som kun gør ting og siger ting for egen vindings skyld. Det er vel min ret ? Det er mine værdier og holdninger. Når jeg får at vide at jeg bare skal sige: Pyt… Det virker altså bare ikke på mig. Jeg er nu gået et spadestik dybere, for i det mindste at kunne acceptere at sådanne mennesker, ser man altså og er i omgangskredsen på job, privat eller hvor det nu er jeg møder disse. Derfor har jeg læst om skyggearbejde (igen igen) og ligeledes er jeg begyndt at sparre med en terapeut, således at alle de gode ting såsom mindfulness og spadsereture i min hverdag igen bliver udfoldet. Disse havde jeg i afmagt helt sluppet. Det hjælper mig til at få blæst hjernen ud og få en masse sanseindtryk, således at jeg endnu bedre kan “mærke mig selv”.

DIY læbescrubs så læberne bliver bløde og kysselækre

Oktober måned har det med at have lidt mere kulde, vind og nogle gange også frost. Læberne bliver tørre, sprækker og læbestift eller gloss sidder skrækkeligt. Herudover gør det også ondt og svider med tørre læber.

Du finder 2 læbe scrubs opskrifter du kan lave lige nu i dette love2live indlæg

Shoppe Getaway til Designer Outlet Neumünster

En smuttur til Neumünster i Tyskland med en rigtig fin outlet, hvor Dreamteamet kunne få sig noget nyt tøj (og Ehm… jeg faldt også over 3-4 ting). Jeg kan virkelig anbefale dette, hvis du har teenagere, som godt kan lide at tøjet er fra f.eks. Ralph Lauren og andre designere. Der blev lige fyldt op i sønnikes garderobe med masser af klassiske bluser, trøjer og chinos til absolut attraktive priser. Et par chinos fra Ralph Lauren kostede 350 danske kroner. De koster 700 danske kr. herhjemme. Så det er næsten H&M Priser. Så blot et tip, hvis du vil have endnu mere for dine penge. Herudover havde vi en skøn dag, hvor vi virkelig fik talt sammen i bilen og under vore mange pauser. Disse pauser gik enten på at nyde lidt mad, sodavand eller bare lige at sidde og småsnakke lidt på et af områderne, der findes til dette (obs fri wifi….).

Ryd op og smid ud Ryd op og smid ud….

Jeg har en tendens til at lægge ting og sager på loftet. Bum… Det er en rigtig dårlig ide’ for sådan en samler/følelsesladet person som jeg er. Jeg har tømt det hele, samt et fyrrum, som ikke blev brugt til stort andet end opmagasinering, mit skur har fået den store tur med tættekammen og ligeledes et par værelser, som fungerer dels som kontor og gæsteværelse. Der er simpelthen kørt afsted med indbo, så containerpladsen er flittigt blevet besøgt, ligesom genbrugstøj containere.

Oktober favoritter med love2liveDer er en fantastisk følelse af luft og renhed efter ryd op og smid ud

Det burde ikke kun være en af mine oktober favoritter for i år, det burde være en helårsfavorit. Jeg er ved at lære dette på den hårde måde….

Sat Projekt 60ér Parcel – Ombygning til nyt drømmehus i søen

Nu flytter jeg sammen med Drømmemanden. Heraf også det store “ryd op og smid ud”. Vi skal bo i mit hus. Det har jeg sat i stand i 2008 og løbende, men denne gang tager jeg den helt ud sammen med Drømmemanden. Vi sammenbringer både hinanden og vore teenagere. Så der skal bygges til, laves et ekstra badeværelse og topmoderniseres. Mange spørger:

Hvorfor køber I ikke bare et nyt hus?

Det har vi også set på. Vi har set så mange og hver eneste gang kommer vi tilbage til mit hus. Det ligger perfekt i forhold til vore børns behov for at være tæt på Odense, uddannelser, sport og kammerater. Herudover ligger huset ubeskriveligt godt på grunden, således at vi har sol dagen lang og kan nyde selv de mere kølige aftener på terrassen. Vi nyder at “bo” udenfor fra maj til september. At der er liv om os og alligevel ligger mit hus i niveau forskel for 2 naboer og der er ingen huse op mod baghaven. Vi har altså for os den perfekte kombination af liv og ro til os selv. Dette projekt er den bedste af mine oktober favoritter.

Mine På(Hit) I November

Min november kommer til at stå i flytteriets tegn. Herudover nok i endnu højere grad ombygningens tegn. Vi vil prøve at se om ikke det kan lykkes at få lavet et nyt badeværelse, således dette står klar inden årsskiftet. Imens kan vi bruge det andet. I vil kunne følge med løbende på bloggen i Projekt 60ér Parcel. November starter op med, at jeg har fået #MitOdense på Instagram profilen at blogge om Odense på. Den tillid er jeg glad for. Det er her i uge 44.

Oktober favoritter med love2live og mit odense
Min Første post på Instagram #MitOdense – Her fortæller jeg lidt om love2live og hvor vi skal hen i uge 44 på MitOdense med mine billeder.
Event på Lalou Vinbar de 3. November 2016

Bliver helt sikkert en skøn aften. Jeg glæder mig til at møde alle jer der deltager. Så en november måned med livsstil og de her skøre ideér I ved jeg får og så “aha” oplevelser er i vente. Nåhr ja…

Julegaveønskesedler

… Bad jeg sidste år familien om inden Black Friday sidste år, så de fleste fik endnu større gaver end de plejede, så den succes gentager jeg. Dejligt at have købt ind før december og oveni hatten kunne få flere ting til mine kære at glæde dem med.

Jeg glæder mig til en ny dejlig måned på love2live. Tusind tak fordi I læser med <3

Kærligst Kristina / love2live

PS: Vidste du at ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev får du nyheder og events fra bloggen ? Gør det herunder og vær sikker på at få nyhederne fra love2live.dk – Ingen spam, det hader jeg selv.

Lots of October favorites on the blog

Oct. favorites. October is for me the month in which the colors of nature really makes me enjoy our beautiful nature and living in northern Europe. Everything is in the most beautiful golden color. Forest and garden is a huge chamber of decorative ornaments for the home. The skin begins to tighten slightly due to wind and weather, and I am also like a little getaway to recharge for the winter come. My favorites in October has been going on personal development, homemade peeling masks, something new winter togs for the whole family and last but not least, Project 60er Parcel – Rebuilding our dream house set in the lake.

5 Things I’ve made in October:

 • Shaken up myself with new developments in personal development
 • A few DIY peeling masks for lips
 • A getaway with Dream Team for Outlet in Germany
 • Cleared attic and 2 rooms
 • Sat Project 60er Parcel – Conversion to new dream house in the lake

Personal development and some new interventions against stress

I have found that it is challenging to keep up the pace around the things in my life teases and I purposefully make an otherwise great effort to do the job around so I can finally take my “home light” about this. I would so like to be able to say:

I can handle people around me are egoists

It’s a mouthful for me. I hate the honest and loving heart egoists who only do things and say things for personal gain. That’s my right? It is my values and attitudes. When I am told that I just have to say: Never mind … It works just not for me. I have now gone a step further, to at least be able to agree to such people, one sees all and is in my circle of job, home or wherever it is I meet them. Therefore, I have read about shadow work (again, again) and also, I have begun to spar with a therapist, so that all the good things such as mindfulness and walks in my life again being unfolded. These I had in impotence completely released. It helps me to get blown my brains out and get a lot of sensory input so that I still can better “feel myself”.

DIY lip scrubs so the lips are soft and delicious kiss

October tends to have a little more cold, wind and sometimes frost. The lips become dry, cracks and lipstick or gloss sitting horrendously. In addition, also makes it painful and stings with dry lips.

You will find 2 lip scrubs recipes you can make right now in this Love2Live posts

Shop Getaway to the Designer Outlet Neumünster

A quick trip to Neumünster in Germany with a very nice outlet where the Dream Team could get himself some new clothes (and Ehm … I also fell 3-4 things). I can really recommend this if you have teenagers who like the clothes are from example. Ralph Lauren and other designers. There was just turned up in his son wardrobe with plenty of classic blouses, sweaters and chinos for very attractive prices. A pair of chinos from Ralph Lauren cost 350 Danish kroner. They cost 700 Danish kr. Home. So it is almost H & M prices. So just a tip if you want even more for your money. In addition, we had a wonderful day where we really got talked in the car and during our many breaks. These breaks went either to enjoy some food, soft drinks or just to sit and chattering a little on one of the areas that are available for this (obs free wifi ….).

Clean up and throw out Clean up and throw out ….

I tend to put things in the attic. Bum … It’s a very bad idea ‘for such a collector / emotional person as I am. I have emptied it all, as well as a boiler room, which was not used for little more than storage, my shed has got the big trip with comb and also a few rooms, which functions partly as an office and guest room. There simply run away with furniture, so the container yard has diligently been visited, like used clothing containers.

Oktober favoritter med love2liveThere is a great sense of air and purity after clean up and throw out

It should not only be one of my favorites in October of this year, it should be a year-round favorite. I am learning this the hard way ….

Sat Project 60er Parcel – Conversion to new dream house in the lake

Now I’ll live with the dream man. It is also the large “clean up and throw out”. We will be staying in my house. I’ve redone in 2008 and ongoing, but this time I take it out completely with the dream man. We bring together both each other and our teenagers. So to be built for, made an extra bathroom and topmoderniseres. Many ask:

Why not just buy a new house?

We have also looked at. We have seen so many and every time we come back to my house. It is perfectly located in relation to our children need to be close to Odense, education, sport and peers. In addition, the house is indescribably good on the ground, so that we have sun all day long and can enjoy even the more chilly evenings on the terrace. We enjoy “live” outside from May to September. That there is life for us and yet is my house in the level difference for two neighbors and there are no houses up the backyard. So we have the perfect combination of life and peace for ourselves. This project is the best of my friends in October.

My On (Hit) In November

My November, to stand in flytteriets characters. In addition, probably even more conversion work signs. We will try to see if it can manage to have a new bathroom, so this will be ready before year-end. Meanwhile, we can use the other. You will be able to follow regularly on the blog of the Project 60er Parcel . November starts up with, I’ve got #MitOdense on Instagram profile blogging about Odense on. The trust, I am happy. It is here in the week 44th

Event on Lalou Vinebar the November 3, 2016

Will definitely a wonderful evening. I am looking forward to meeting all of you who participate. So a month of November with lifestyle and these crazy ideas I know I will get and so “aha” experiences are in store. Nåhr yes …

Christmas Wish Lists

… I asked last year about the family before Black Friday, so most got even greater gifts than they used to, so the success I repeat. Great to have bought into prior to December and top hat could get more things for my loved ones to delight them.

I look forward to another lovely month of Love2Live. Thank you because I read with <3

Sincerely Kristina / Love2Live

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *